Fotoalbum

"Een kint is als een wit papier, dus let wel op dit onnoosel dier." Jeugd in Overijssel

In de Middeleeuwen werden kinderen tot hun zevende jaar gezien als kleine volwassenen die daarna volop meedraaiden in de maatschappij. De kindertijd was kort en speelgoed was er in die tijd nauwelijks. In de loop van de zeventiende eeuw werd spelen leren en werd het leven van volwassenen nagebootst. Meisjes oefenden spelenderwijs op het moederschap en het huisvrouw zijn; jongens waren met strategische spelletjes bezig. 

De zeventiende eeuwse schrijver Hiëronymus van Alphen zag kinderen als een onbeschreven blad en, als je ze de juiste dingen meegaf, werden het deugdzame volwassenen. Spelen was leerzaam. Van Alphen schreef het volgende, voor die tijd zo kenmerkende gedichtje:

“Mijn leeren is speelen, mijn speelen is leeren.

En waarom zou mij dan het leeren verveelen?

Het lezen en schrijven verschaft mij vermaak.

Mijn hoepel, mijn priktol verruil ik voor boeken,

Ik wil in mijn prenten mijn tijdverdrijf zoeken,

’t Is wijsheid, ’t zijn deugden naar welke ik haak."

De meeste kinderen werkten tot de invoering van het Kinderwetje van Van Houten in 1874 zes dagen per week. Toen het kinderen tot 12 jaar door de invoering van het Kinderwetje verboden werd te werken, en toen ook nog door de invoering van de Leerplichtwet in 1901 alle kinderen van 6-12 jaar onderwijs moesten volgen, trad er definitief een verandering in. Kinderen kregen gelegenheid om te spelen en om kind te zijn.

Door de toename van vrije tijd konden kinderen langer (buiten)spelen en werden er initiatieven ontplooid om kinderen met elkaar en met o.a. de natuur in contact te brengen. Zomerkampen voor jongens en meisjes en de padvinderij zijn daar voorbeelden van. Er kwamen voetbalclubs, zwem- en zangverenigingen voor de jeugd en ook kon men danslessen volgen. De twintigste eeuw wordt de eeuw van het kind genoemd. Niet eerder bleef een kind zo lang kind als vanaf begin 1900. In de maand juli hebben we op MijnStadMijnDorp speciale aandacht voor 'de jeugd' in Overijssel. Wat voor kinderspelletjes deed u vroeger?

* De tekst “… Een kint is als een wit papier, dus let wel op dit onnoosel dier. Want soo daer iemant quaet in prent, soo is dat edel wit geschent…”. is van Jacob Cats (1577-1660).

 

Reacties